รับสมัครนักศึกษาใหม่

การรับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.เขตประเวศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงประมาณ เดือนเมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 ในช่วงประมาณ เดือนตุลาคม  ของทุกปี
หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียน 1 ใบ
4.รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว 3 รูป
5.อื่น ๆ เช่น-สำเนาหลักฐานการเปลียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
               -สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
สมัครที่ 
ศูนย์ กศน.เขตประเวศ อาคารสำนักงาน กศน.ชั้น3 
ตรงข้ามสมาคมประเวศสงเคราะห์ (ศาลเจ้าประเวศ ปึ่งเถ้ากง)

เลขที่ 9/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 023288270


* ผู้สมัครเรียนระดับ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย 
ต้องมีอายุ 16 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
ถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ำีกำหนด สามารถติดต่อ
ขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาต่อ กศน. 
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2
ตั้งอยููู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ถนนลาดพร้าว(ปากซอยลาดพร้าว 48) โทร 029304490 - 2


ศูนย์ กศน.เขตประเวศ จะรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2553
ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2553
เว้นวันหยุดสงกรานต์ ( วันที่ 13 - 15 เมษายน 2553 )
สมัครที่ อาคารสำนักงาน กศน.
ชั้น3 อาคารสมาคมประเวศสงเคราะห์ (ศาลเจ้าประเวศ ปึ่งเถ้ากง)
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 023288270